Chúa Nhật 2 Mùa Vọng (A)

Chúa Nhật 2 Mùa Vọng (A)

Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng; và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa

NL

» Có Tiếng Kêu (KLong)
I3ME mp3
 
Nữ
 
Nam
 
v1
 
 

ĐC

» TV 71 - 2MV A (XThao)
Nữ
 
Nam
 
v1
 
v2
 
v3
 
v4
 

DL

» Lễ Dâng Chân Thành (VChung)
Nữ
 
Nam
 

HL

Đã Biết Mấy Lần (ÂĐức)
Nữ
 
Nam
 
v1
 

KL

>> Cho Nước Trời Mai Sau  (Nguyễn Duy)
Nữ
 
Nam
 

Chúc Mừng (trong tuần)

No any anniversary today

Kinh Nghiệm Sống

" Còn lại hai miếng bánh ngọt mà chồng mình dùng miếng nhỏ, chừa lại mình miếng lớn thì biết là chồng còn thương mình. "
" Bạn nên nhớ rằng một bác sĩ tài giỏi cách mấy cũng có lúc chẩn bệnh sai. "

Kinh Thánh

Matthew 20:15 - "(Ai làm lớn phải phục vụ) Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. Nhưng Đức Giê-su gọi các ông lại và nói : “Anh em biết : thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy : Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.” (Matthew 20:24-28)"

Copyright © 2015 vaodoi.com - Website Design by Tuan Nguyen