Chúc Mừng (trong tuần)

Kinh Nghiệm Sống

" Lời khen bao giờ cũng bùi tai. "
" Thành công ngoài xã hội không đáng gì nếu thành công đó là một sự thất bại trong gia đình. "

Kinh Thánh

Matthew 18:15 - "(Sửa lỗi anh em) “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế. “Thầy bảo thật anh em : Dưới đất, anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy ; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy.” (Matthew 15-18)"

Copyright © 2015 vaodoi.com - Website Design by Tuan Nguyen