Kinh Nghiệm Sống

" Lựa chọn nào cũng là một hành vi tự chế, đòi hy sinh. "
" Không cách nào làm vừa ý mọi người. "

Kinh Thánh

1 Samuel 16:7 - "Nhưng ĐỨC CHÚA phán ... “Đừng xét theo hình dáng và vóc người cao lớn của nó, vì Ta đã gạt bỏ nó. Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm : người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn ĐỨC CHÚA thì thấy tận đáy lòng.”"

Copyright © 2015 vaodoi.com - Website Design by Tuan Nguyen