John 14:8

John 14:8

Chúa phán: "Lời Cha là chân lý; xin hãy thánh hoá chúng trong sự thật".