John 14:8

John 14:8

Chúa phán:"Ta là sự sáng thế gian, ai theo Ta sẽ được ánh sáng ban sự sống"