John 14:8

John 14:8

Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời".