Matthew 5:10 - "Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.(Matthew 5:10)"

Happy Birthday to Tuấn Nguyễn

  • Hits: 393