Matthew 5:5 - "Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. (Matthew 5:5)"

Happy Birthday to Vy-Vân Phạm

  • Hits: 387