Matthew 5:5 - "Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. (Matthew 5:5)"

Happy Birthday to Trinh Nguyễn

  • Hits: 126