Bổn Mạng Giáo Xứ ngày 18 và 19 tháng 11, 2017 . Ca đoàn hát lễ 5PM Chúa Nhật ngày 19.