Không có tình yêu, các công việc làm, cho dù cao siêu bao nhiêu, cũng là không !
Thánh Terêsa Hài Đồng Giêsu (1873-1897)

Thánh Lễ Năm 2018


9

September

2018

10

October

2018

11

November

2018