Chúa Nhật Lễ Lá (A)

Chúa KiTô vì chúng ta, đã vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người và ban cho Người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu.

NL

music

Vạn Tuế Đức Kitô (TTâm - Lễ Lá)

MP3

Nữ

Nam

Nam Tenor

Solo


Copyright © 2015 vaodoi.com - Website Design by Tuan Nguyen