Thứ Bảy Đêm Canh Thức Vượt Qua

Chúa phán: "Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy".

Copyright © 2015 vaodoi.com - Website Design by Tuan Nguyen