Thứ Bảy Đêm Canh Thức Vượt Qua

Chúa phán: "Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy".

Nghi thức Thứ Bảy Tuần Thánh Chúa Nhật Phục Sinh: Mừng Chúa Sống Lại - Canh Thức Vượt Qua

  • Hits: 1156