Chúa Nhật Lễ Lá (B)

Chúa KiTô vì chúng ta, đã vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người và ban cho Người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu.

NL

Vạn Tuế Đức Kitô (TTâm - Lễ Lá)

MP3

Nữ

Nữ Alto / Nam Bass

Nam Tenor

Solo


  • Hits: 1236