Lễ Thánh Maria Mẹ Thiên Chúa

Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã dùng các tiên tri mà phán dạy cha ông, nhưng đến thời sau hết, tức là trong những ngày nầy, Người đã phán dạy chúng ta nơi người Con.

  • Hits: 305