Trong những lúc mệt mỏi, buồn và tuyệt vọng :: Hãy nương tựa nơi Chúa và Người sẽ giúp ta vượt qua mọi khó khăn.

Copyright © 2015 vaodoi.com - Website Design by Tuan Nguyen