Ca đoàn Vào Đời trình diễn trong Đêm Thánh Ca GS năm 2016 (Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo VN - Seattle)

Copyright © 2015 vaodoi.com - Website Design by Tuan Nguyen