Kinh Nghiệm Sống

" Đức tin là tin những điều mình chưa thấy. Phần thưởng của đức tin là thấy những điều mình tin. "
" Bạn bè ranh giới của nó thật mong manh, trong cuộc vui không biết ai là bạn - lúc hoạn nạn mới biết bạn là ai. "

Kinh Thánh

Matthew 20:15 - "(Ai làm lớn phải phục vụ) Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. Nhưng Đức Giê-su gọi các ông lại và nói : “Anh em biết : thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy : Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.” (Matthew 20:24-28)"

Copyright © 2015 vaodoi.com - Website Design by Tuan Nguyen